Privacybeleid

Arboguard vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met de gegevens van onze zelfstandige professionals en die van onze klanten en hun werknemers. Daarnaast ondersteunen wij onze zelfstandige professionals wat betreft privacy en verwerking van persoonsgegevens.

Door middel van dit statement willen wij alle betrokkenen informeren over hoe Arboguard om gaat met uw gegevens.

Welke gegevens registreren wij?

Wij registreren 3 typen persoonsgegevens:

 1. Gegevens van werkgevers (zoals NAW-gegevens, financiële gegevens, KvKnummer, en mailadressen);
 2. Gegevens van zelfstandige professionals in ons netwerk (zoals NAW-gegevens, e-mailadressen, geboortedatum, financiële gegevens, btw en KvK nummer, cv, informatie over (lopende) opdrachten,  etc.).
 3. Gegevens van sollicitanten (zoals NAW-gegevens, cv, motivatiebrief).

Wie mag uw gegevens inzien?

De medewerkers van Arboguard hebben inzicht in de gegevens.

Waarom verwerken wij uw gegevens?

Persoonsgegevens worden verwerkt indien de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienstverlening conform overeenkomst met een betrokkene partij.

Reikwijdte

Het privacystatement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens, geautomatiseerd of niet geautomatiseerd binnen Arboguard door medewerkers van Arboguard en door Arboguard gecontracteerde zelfstandige professionals.

Hoe gaan wij om met uw gegevens?

 • Arboguard  is aanspreekbaar voor het goed functioneren van de verwerking van de persoonsgegevens en voor de naleving van de bepalingen van dit privacystatement. Zijn handelen, met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens en de verstrekking van gegevens wordt bepaald door wet- en regelgeving, waaronder de AVG.
 • Arboguard draagt tevens zorg voor de nodige voorzieningen van technische en organisatorische aard ter beveiliging van de persoonsgegevens tegen verlies of aantasting van de gegevens en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking daarvan. Dit wordt bekrachtigd in het tekenen van een verklaring.
 • Wij schakelen derden in bij de uitvoering van de diensten, zoals een serviceprovider voor het versturen van e-mails en het hosten van de database. Voor zover deze derden daarbij persoonsgegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van verwerker voor ons en hebben wij gecontroleerd of de vereiste technische en organisatorische maatregelen zijn getroffen om te verzekeren dat de persoonsgegevens in overeenstemming met deze Privacyverklaring worden verwerkt.
 • Wij hanteren in de verwerking van alle persoonsgegevens de wettelijke bewaartermijnen en niet langer dan noodzakelijk voor de verwerking.

Wat is voor u als werkgever van belang?

 • Om u als werkgever goed van dienst te kunnen zijn, leggen wij uw persoonsgegevens vast. Wij gebruiken dit alleen voor onze dienstverlening en de bijbehorende administratie. We delen dit dus niet met derden, anders dan hierboven genoemd.

Wat is voor u als zelfstandige professional van belang?

Zodra u, mondeling of schriftelijk, heeft aangegeven toegevoegd te willen worden aan ons netwerk, zijn een aantal zaken met betrekking tot uw persoonsgegevens van belang.

 • Om u als zelfstandige professional goed van dienst te kunnen zijn, leggen wij uw persoonsgegevens vast. Wij gebruiken dit alleen voor onze dienstverlening en de bijbehorende administratie.  We delen dit dus niet met derden, anders dan hierboven genoemd.
 • Uw cv gebruiken wij in communicatie met potentiële opdrachtgevers. Hierbij benadrukken wij richting de opdrachtgever de wettelijke bewaartermijn en de vertrouwelijkheid van de informatie.
 • Wij faciliteren u in randvoorwaarden zoals beveiligd mailen, voorlichting omtrent de privacy wetgeving en kunnen voorzien in verwerkersovereenkomsten indien gewenst. Per project/opdrachtgever is er een contract opgesteld met het oog op de naleving van de AVG. Tevens verplichten wij u een verklaring te tekenen, waarin u aangeeft in uw werkzaamheden te voldoen aan de AVG.

Wat zijn uw rechten ten aanzien van uw gegevens?

Arboguard vindt het belangrijk dat de opgenomen gegevens juist en volledig zijn. Daarom heeft u een aantal rechten:

 • U heeft recht op inzage in en afschrift van de op uw persoon betrekking hebbende gegevens.
 • Het recht op inzage wordt alleen toegestaan aan uzelf of uw gemachtigde. U of uw gemachtigde dient zich te kunnen legitimeren. Wanneer u contact opneemt, brengen wij u van de mogelijkheden op de hoogte.
 • Wanneer blijkt dat gegevens over u niet kloppen heeft u het recht om deze door ons te laten corrigeren of te laten verwijderen.
 • U heeft het recht op afscherming van gegevens of beperking van het gebruik van uw gegevens wanneer dat overeenkomt met het bepaalde in de AVG.
 • Ieder verzoek dient u in te dienen via info@arboguard.nl.
 • Het kan het voorkomen dat rechten van anderen of een wettelijke bepaling aan het (volledig) te voldoen aan een verzoek in de weg staan (bijvoorbeeld als uw inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen). Arboguard stelt u daarvan gemotiveerd in kennis.

Heeft u een klacht?

Als u klachten of complimenten heeft over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen, neemt u dan contact op met onze Coördinator Informatiebeveiliging en Gegevensbescherming (CIG) via info@arboguard.nl. Mocht u er met de CIG niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Contactgegevens

Arboguard B.V.

Telefoon: 035-6997950

Mail: info@arboguard.nl

Website: www.arboguard.nl

Coördinator Informatiebeveiliging en Gegevensbescherming (CIG): Masha Derlage (info@arboguard.nl).